andreas.moller@mollersjuridik.se

Villkor

När vi träffas första gången, kommer jag efter genomgång av Ert ärende att ha en uppfattning av omfattningen, ungefärliga kostnader och en preliminär plan om hur den fortsatta handläggningen ska genomföras för att Ni ska nå framgång. Tar jag mig an uppdraget som Ert juridiska ombud och Ni accepterar mitt upplägg kommer vi att skriva ett avtal om uppdraget, sk uppdragsbrev och därtill en fullmakt. Till detta avtal har jag även allmänna villkor som gäller oavsett vilket uppdrag det är fråga om.

För att Ni som klient ska känna er fullkomligt lugna över vilka dessa allmänna villkor är redovisas dessa nedan.

Allmänna villkor för Möllers Juridik KB, 969780-8039

Uppdaterade 28 april 2017

 

1. Tillämplighet av allmänna villkor

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Möllers Juridik KB (969780-8039) tillhandahåller sina klienter. Härutöver gäller för uppdrag mellan Möllers Juridik och klient särskilt träffat Uppdragsbrev och av Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed samt reglerna kring Konsumenttvistnämnden.

1.2 När Ni anlitar Möllers Juridik anses Ni ha accepterat dessa villkor. Avvikelser från villkoren skall vara skriftliga för att vara gällande.

1.3 Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid under ”Villkor” på hemsidan mollersjuridik.se. Ändringar gäller endast i uppdrag som har påbörjats, efter det att den nya versionen har lagts ut på hemsidan.

 

2. Identifiering m.m.

2.1 Enligt lag måste jag för vissa uppdrag kontrollera mina klienters identitet och ägarförhållanden samt informera mig om syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Jag kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende Er och annan person som för Er räkning är involverad i uppdraget. För en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver liksom redovisning av varifrån medel och andra tillgångar kommer. Jag kan även komma att inhämta information från externa källor för att verifiera den information som lämnas till oss.

2.2 Jag är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Jag är också förhindrad enligt lag att underrätta Er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är jag skyldig att avböja eller frånträda uppdraget.

2.3 När Ni anlitar mig anses Ni ha samtyckt till att jag behandlar Era personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 2. Jag behöver som regel även behandla Era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och Ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling.
Vidare i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) – PUL – informeras Ni om att Era personuppgifter kommer att behandlas i mitt ärenderegister. Jag ansvarar för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Ändamålet med databehandlingen är i enlighet med fullmakten som ges mig. Möllers Juridik hanterar ärendet under sekretess. Ni har rätt att en gång per år få ta del av de databehandlade personuppgifter som finns registrerade om Er. Ni har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse skall vara skriftliga och ställda till mig.
Om Ni har frågor om min personuppgiftsbehandling ber vi Er att kontakta den person som anges i punkten 11.1 nedan.

2.4 I samband med att Ni anlitar mig ger Ni mig även rätt att i förekommande fall begära kreditupplysning eller motsvarande gällande Er respektive eventuell motpart till Er.

2.5 När jag tillhandahåller tjänster momsfritt till en klient i annat land inom EU:s momsområde, d.v.s. när jag inte är skyldig att debitera svensk mervärdesskatt, är jag enligt lag skyldig att till Skatteverket ange klientens VAT-nummer och värdet på de tillhandahållna tjänsterna i en periodisk sammanställning. Om Ni motsätter er att jag gör det är jag förhindrad att biträda Er.

 

3. Uppdragets/tjänstens omfattning och utförande

3.1 För att utveckla relationerna med Er och min förståelse för Er – och i förekommande fall Er affärsverksamhet – kommer jag ha det övergripande ansvaret för mina tjänster gentemot Er. Jag kommer inte att överlämna någon del av mitt uppdrag gentemot Er.

3.2 I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen av mina tjänster samt vilka personer som skall vara involverade i uppdraget.

3.4 Uppdragets närmare omfattning och inriktning regleras i uppdragsbrev, vilket Ni erhåller direkt eller i anslutning till uppdragets mottagande.

3.5 Ni ansvarar för att uppdragets omfattning och inriktning enligt uppdragsbrev bedöms tillgodose Ert behov på ett rimligt sätt.

3.6 Ändringar av och tillägg till ett befintligt uppdragsbrev gäller utöver vad som stadgas under denna punkt 3. endast om de har bekräftats skriftligen av båda parter.

3.7 Jag äger rätt att avbryta uppdraget i av Sveriges Advokatsamfund gällande regler härom.

 

4. Arvoden

4.1 På begäran kommer jag att i början av ett uppdrag förse Er med en uppskattning av mitt arvode. Beroende på uppdragets natur kan vi också avtala om en budget, fast pris eller annat arvodesarrangemang. För det fall det inte särskilt anges är alla arvodesbelopp exklusive lagstadgad mervärdesskatt.

4.2 Om inte annat har avtalats bestäms mina arvoden av följande omständigheter
(a) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt,
(b) uppnått resultat,
(c) nedlagd tid,
(d) det värde som uppdraget avser,
(e) eventuella risker för Möllers Juridik,
(f) den tidspress som gällt för uppdraget samt
(g) arbete utanför ordinarie arbetstid, på helger och under semesterperiod.
Mina arvoden överensstämmer med Sveriges Advokatsamfunds regler.

4.3 Utöver arvode har jag rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med uppdraget, såsom bl.a. ansöknings- och registreringsavgifter samt utlägg för resor, kost och logi. Härutöver kan jag debitera för administrativa tjänster, fotokopiering, utskrifter, fax, bud, porto etc. Normalt betalar jag begränsade utgifter för Er räkning och debiterar dem i efterskott, men jag kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning eller låta Er stå som beställare och betalningsansvarig för exempelvis sakkunnig eller annan som behöver anlitas i ett uppdrag.

4.4 Möllers Juridik genomför skälig höjning av överenskommet timarvode årligen vid varje årsskifte. Normalt följer detta inom ramen för den procentuella justering av den statliga timkostnaden för rättshjälp från föregående år till nästföljande/innevarande år.

4.5 Möllers Juridik underrättar Er skriftligen så snart det är uppenbart att det eventuellt beräknade arvodet kommer att överskridas. Ni har sedan att senast inom tio (10) arbetsdagar efter underrättelsen meddela mig om eventuella invändningar.

 

5. Fakturering

5.1 Jag fakturerar regelbundet – normalt varje månad. Möllers Juridik kan även i övrigt tillhandahålla Er kontinuerlig information om upparbetade arvoden. Om Möllers Juridik och Ni inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för mina fakturor 15 dagar.
Jag debiterar dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen, jämte inkassoavgifter enligt gällande lagstiftning vid försenad betalning.

5.2 I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan jag komma att ställa ut en preliminär faktura ”á conto” för mitt arvode. I sådana fall skall den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för mitt arvode från vilket det arvode som betalats ”á conto” dras av.

5.3 Om inte annat särskilt överenskommes begär jag alltid förskott innan ett uppdrag påbörjas. I vissa fall kommer jag att begära förskott även under pågående uppdrag. Förskotten kommer att användas till att reglera framtida slutliga fakturor. Totalbeloppet av mitt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Förskottsbeloppen är s.k. klientmedel och avsätts på sådant särskilt klientkonto.

5.4 Om en betalning av en faktura inte betalas i rätt tid, kan jag komma att överväga avbryta uppdraget. Detta sker då i enlighet med av Sveriges Advokatsamfunds gällande regler härom.

 

6. Rättsskydd vid tvister

6.1 I vissa ärenden kan ersättning för ombudskostnader täckas, i vart fall till viss del, av Er hem- eller företagsförsäkring (s.k. rättsskyddsförsäkring). Ni skall underrätta mig om Ni har en rättsskyddsförsäkring. På Er begäran medverkar jag till att Er rättsskyddsförsäkring kan tas i anspråk.

6.2 Ersättning för kostnader under rättsskyddsförsäkringen är ett mellanhavande mellan försäkringsbolaget och Er. Eventuella synpunkter eller oenighet med Ert försäkringsbolag skall därför riktas direkt mot detta och gärna med kännedomskopia till mig.
Möllers Juridik fakturerar Er och när ärendet är avslutat skickar jag en kostnadsräkning jämte en specificerad arbetsredogörelse med en begäran om utbetalning till Er i enlighet med kostnadsräkningen, förutsatt att jag dessförinnan erhållit full betalning för nedlagt arbete. Det skall särskilt noteras att försäkringsbolaget enligt sina försäkringsvillkor kan komma att ersätta en begränsad del av mitt biträde, bl.a. på grund av att villkoren innehåller regler om att inte alla åtgärder ersätts. Eventuell differens mellan vad försäkringsbolaget ersätter och vad Möllers Juridik har fakturerat för nedlagt arbete belastas Er.

6.3 I vissa skattemål kan det finnas möjlighet för Er att erhålla ersättning för ombudskostnader, detta är något som jag kommer att påpeka för dels Skatteverket och aktuell förvaltningsdomstol.

 

7. Ansvarsbegränsning

7.1 Min rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som Ni har presenterat för mig. Ni kan därför inte använda eller förlita Er på rådgivningen för något annat syfte eller i annan situation eller ändamål än det för vilket jag har lämnat rådgivning. Om Möllers Juridik och Ni inte har avtalat om annat, omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser eller internationella konsekvenser.
Jag genomför uppdraget i enlighet med de vid varje tidpunkt gällande reglerna och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och gällande praxis vid den tidpunkt som uppdraget genomförs. Jag har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som jag har avrapporterat uppdraget.

7.2 Möllers Juridiks rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och den omfattar följaktligen inte lagen i någon annan jurisdiktion. Om jag uttalar mig om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av min erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning om inte överenskommelse har avtalats innan.

7.3 Mitt ansvar för skada som Ni vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från min sida är per uppdrag begränsat till det belopp som anges i mellan oss träffat avtal (Uppdragsfullmakt), dock maximalt tre (3) miljoner svenska kronor eller, om mitt arvode i det aktuella uppdraget understiger en miljon svenska kronor, en (1) miljon svenska kronor.

7.4 Mitt ansvar gentemot Er skall reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

7.5 Jag ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Ni använt mina arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkten 7.9 nedan ansvarar jag inte för skada som drabbat tredje man genom att Ni använt Er av mina arbetsresultat eller råd.

7.6 Om jag har åtagit mig att lämna råd om möjliga skattekonsekvenser omfattar mitt ansvar inte skatter som Ni skall betala om det inte vid tidpunkten för min rådgivning stod klart att Ni kunde ha uppnått Era kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa
skatter.

7.7 Andra rådgivare och fackmän skall anses vara oberoende av mig (oavsett om jag anlitat dem eller om Ni kontrakterat dem direkt). Jag ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att jag rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till mig eller till Er.

7.8 Jag ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför min kontroll som jag skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder jag inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Jag är således inte ansvarig för skada som beror på myndighetsåtgärd/-beslut, krigs- eller terroristhändelse, upplopp och motsvarande, olika naturkatastrofer samt strejk, blockad, bojkott, lockout eller någon annan liknande omständighet. Ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller förbehållet även om vi själva är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.

7.9 Om Möllers Juridik på Er begäran avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller ett dokument som tagits fram av mig, skall det inte öka eller i övrigt påverka mitt ansvar. Möllers Juridiks ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot Er. Eventuella belopp som jag betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar skall i motsvarande mån minska mitt ansvar mot Er. Även om Möllers Juridik särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning eller ett dokument som jag tagit fram åtar sig Möllers Juridik därmed inte något rådgivaransvar mot en sådan tredje man.

7.10 Om Möllers Juridik avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med Er på grund av omständighet som beror på Er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, skall Möllers Juridik inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

7.11 Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor och/eller separat avtal med Er gäller för Möllers Juridik, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på delägare eller tidigare delägare i Möllers Juridik och jurister och andra personer som arbetar för, eller har arbetat för, eller anlitas eller har anlitats av Möllers Juridik.

7.12 Ovan angivna ansvarsbegränsningar gäller inte i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet.

7.13 Möllers Juridik har för sin verksamhet anpassad ansvarsförsäkring.

 

8. Kommunikation

8.1 Såvida inte annat avtalats kommunicerar jag med Er och andra parter involverade i ett uppdrag via Internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt, vilka dock kan innebära risker för vilka jag inte tar något ansvar. Om Ni skulle föredra att inte kommunicera via Internet eller e-post i något uppdrag, var vänlig underrätta mig.

8.2 Mina spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon med mig. Ni kan alltid kontakta mig via telefon vid eventuella funderingar eller frågor.

 

9. Marknadsmissbruksdirektivet enligt EG

Jag förväntar mig att Ni underrättar mig när Ni vill att jag upprättar och för en insiderförteckning för att Ni skall kunna uppfylla Era förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/EG) och underliggande regler (gemensamt ”MAR”). Om Ni begär ett exemplar av insiderförteckningen kommer jag att överlämna den till Er så snart som möjligt efter begäran om sådan görs inom fem år och en dag efter det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger Er att hålla insiderförteckningen konfidentiell och att endast använda den för att uppfylla era förpliktelser enligt MAR.

 

10. Immateriella rättigheter och marknadsföring

10.1 Jag äger upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som jag skapar i ett uppdrag. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram.

10.2 Om jag inte har avtalat om annat kommer jag att sända alla originalhandlingar till Er när uppdraget har avslutats. Jag kommer att behålla kopior av dokument för min egen arkivering. När en viss transaktion har blivit allmänt känd kan jag komma att informera om mitt uppdrag för Er i mitt marknadsföringsmaterial och på min webbplats. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. Om jag har anledning anta, att Ni kommer att reagera negativt kommer jag att begära Ert medgivande innan jag lämnar någon information om Ert uppdrag.

10.3 De skrivelser, meddelanden och promemorior jag tar fram åt Er får Ni bara använda för eget bruk. Ni får inte sprida dem till andra utan mitt skriftliga medgivande.

 

11. Förfarande vid klagomål och krav

11.1 Om Ni av något skäl är missnöjd med mina tjänster och vill framställa klagomål, ber jag Er att meddela mig detta så snart som möjligt. Efter en reklamation eller anmärkning skall Möllers Juridik alltid beredas tillfälle, att inom skälig tid och, om möjligt, avhjälpa fel eller brist, innan krav på ersättning kan begäras av Er.

11.2 Krav skall, för att vara giltigt, framställas senast 365 dagar (12 månader) efter det senare av:
– dagen för min sista faktura eller senaste delfaktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig alternativt
– dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller borde ha blivit kända för Er.

11.3 Om Ert krav mot mig baseras på tredje mans, Skatteverkets eller annan myndighets krav mot Er skall jag ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Er räkning under förutsättning att jag håller Er skadeslös. Om Ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan mitt samtycke, skall jag inte ha något ansvar för kravet. Om Ni ersätts av mig för något krav skall Ni, som villkor för min ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man till mig eller till mina försäkringsgivare.

11.4 I tvist avseende s.k. konsumenttvister (endast konsumenter) om belopp överstigande 1 000 kr, kan sådan mot en ansökningskostnad avgöras av Konsumenttvistnämnden (KTN). Särskilda villkor gäller för ärenden som ska avgöras av KTN. Jag utgår från att Ni innan ansökan meddelar mig Er intention härom.

 

12. Tillämplig lag och jurisdiktion

12.1 Möllers Juridiks uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt. Med undantag för punkten 11.4 ovan skall tvist med anledning av dessa allmänna villkor eller någon fråga som rör mitt uppdrag för Er avgöras slutligt i enlighet med Göteborgsklausulerna, Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande.

12.2 Skiljeförfarandets säte skall vara Västervik, Sverige. Utan hinder av vad som anges i denna punkt 12 har Möllers Juridik alltid rätt att välja att väcka talan mot Er om förfallna fordringar vid allmän domstol eller ansöka om betalningsföreläggande.

Många av ovanstående villkor kommer aldrig att beröra ett eventuellt uppdrag, då jag kommer att sköta mina åtaganden i varje enskilt uppdrag till Er till fullo. Jag är även av den uppfattningen att ni kommer att göra detsamma.

CALL NOW
+
Call me!