andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Möller Juridiks riktlinjer avseende uppföljning och kvalitetssäkring

Nedan redovisas hur Möller Juridik tillämpar riktlinjer avseende uppföljning och kvalitetssäkring. En tydlig arbetsprocess ger en framförhållning vilket innebär att Möllers Juridiks klienter kan förvänta sig goda resultat.

Att arbeta efter egenupprättade metoder och modeller som erhållits genom lång erfarenhet leder till ökad kvalitet och kontroll i alla led från inledande samtal med potentiell klient till uppföljning av genomfört uppdrag. Det ska särskilt påkallas nyttan med ett avslutande samtal med klienten efter genomfört arbete. Detta för att kunna erhålla eventuella synpunkter och för att ytterligare höja kvalitén framöver.

Möllers Juridik ska ständigt arbeta för att öka sin kompetens och utveckla sin verksamhet. De erfarenheter vi tar med oss från ett projekt, tillvaratas och utvecklas i kommande projekt.

Möllers Juridik ska välja partners med stor omsorg och erfarenheter från tidigare samarbeten ska tas med i bedömningen av hur framtida arbeten kan genomföras. Detta för att klienten ska kunna erhålla den bästa kvalitén och det bästa resultatet.

Möllers Juridik ska erbjuda en nära kontakt med klienter och den bästa kvalitén till klienten för att skapa långsiktiga klientrelationer.

Möllers Juridik ska i inledningsskedet vid samarbete med klient gå igenom uppdragets bakgrund, syfte och mål. Vid detta tillfälle ska Möllers Juridik erbjuda en någorlunda tidsplan för det fortsatta arbetet.

Möllers juridik ska därefter sätta ihop den bästa kompetensen som finns inom bolaget för att klienten och Möllers Juridik ska ha framgång i uppdraget.

Möllers Juridik ska erbjuda en huvudansvarig person för att kunna hålla en hög tillgänglighet, därutöver ska vid behov ytterligare en person inom bolaget vara kopplad till uppdraget. Detta arbetssätt gör att Möllers Juridik får en ytterligare kvalitetssäkring eftersom fler personer är införstådda med aktuella frågeställningar i uppdraget.

Under inledandet av uppdraget samlar Möllers Juridik på sig de fakta och kunskaper som behövs för att nå framgång i uppdraget.

Insamlandet av fakta och kunskaper ska fungera som ett underlag för fortsatt kommunikation med klienten.

Möllers Juridik ska ta fram färdiga dokument, i vilken form är beroende på det enskilda uppdraget. I vissa fall kan det hända att Möllers Juridik efterfrågar underlag från klienten. Detta sker för att Möllers Juridik och klienten ska nå framgång i uppdraget när detta är slutfört.

Efter att all kunskapsinsamling är genomförd påbörjar Möllers Juridik idéarbetet. Detta arbete ska leda till ett slutdokument.

Ett koncept ska kunna användas över längre tid och har till syfte att skapa en tydlig röd tråd genom all kommunikation och för att upprättade dokument ska hålla absolut högsta kvalité.

Vid korrekturhantering ingår att kontrollera text (stavning, radfall och avstavningar). även eventuella bilder och layout granskas. När det behövs använder vi extern språkgranskare för främmande språk. Korrektur skickas till klienten vid dennes önskemål. Om klienten begär det lämnas korrektur till klient för skriftligt godkännande.

Efter att ett uppdrag är genomfört utvärderas arbetet och utfallet mot uppsatta mål. Utvärderingen ska ske för att eventuella åtgärder ska kunna tas med hänsyn till utfallet i uppdraget.

Efter ett genomfört uppdrag kvalitetssäkras processen i uppdraget med en utvärdering som görs av Möllers Juridik och eventuella samarbetspartners.

Möllers Juridik ska arbeta efter sina uppsatta etiska riktlinjer, alla ska behandlas lika oavsett bakgrund eller åsikter.

Möllers Juridiks hantering av eventuella fel och brister i ett uppdrag ska synliggöras och åtgärdas för att därefter inte upprepas.

När uppdrag bedrivs i form av upphandling ska en konsekvent dialog föras mellan Möllers Juridik och det upphandlade företaget/myndigheten i form av årliga avstämningsdialoger. Detta för att Möllers Juridik och leverantören ska kunna erhålla den högsta kvalitén i form av utförda uppdrag och får att ett kontinuerligt förbättringsarbete ska kunna fortgå.

För att personal hos Möllers Juridik ska kunna erbjuda ovanstående till klienter krävs konstanta uppdateringar av kunskaper i bolaget. Denna kompetensförsörjning ska erhållas genom utbildningar som tillhandahålls av advokatsamfundet.

Vid frågor

Är ni välkomna att kontakta oss på Möllers Juridik.

Leave a Reply