andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Undvika ett personligt betalningsansvar vid utlandsvistelse

Kammarrätten i Göteborg meddelade nyligen en dom gällande bedömningen av personligt betalningsansvar. Personen hävdade att denne hade vistats utomlands under den tid en aktuella skatteskulden hade uppkommit. Med anledning av detta hade personen inte fått vetskap om förfallna skatteskulder.

Personen anförde vidare att Skatteverket och Kronofogdens kravbrev skickats till en adress som personen inte hade tillgång till.

Av ovanstående anledningar hade personen anfört att denne inte hade kontroll över bolaget under dennes utlandsvistelse. Vidare anförde personen att bolaget var sålt när beslut om företrädaransvar fattades.

Kammarrätten ansåg att personen inte hade vistats utomlands i sådan omfattning att befrielse från ansvar gällande uppkomna skatteskulder kunde bli aktuellt. Det framgick även under processen att personen hade kunnat vidta vissa åtgärder under utlandsvistelsen.

Vidare anförde kammarrätten att personen hade varit företrädare för bolaget när de ursprungliga förfallodatumen inträffade. Att personen inte var företrädare för bolaget vid meddelande om omprövningsbeslutet fråntog inte personen betalningsansvar.

Med anledning av vad som framförts ovan för kammarrätten ett resonemang om att det egentligen inte spelar någon roll hur länge en företrädare för ett bolag vistats utomlands. Att personen vistats utomlands oaktat hur länge påverkar inte bedömningen avseende personligt betalningsansvar.

Att hävda att man varit utomlands när skatter har förfallit till betalning kan under vissa omständigheter vara skäl för att undkomma ett personligt betalningsansvar. Det är dock viktigt att en person i en sådan situation kan påvisa att denne inte haft varken kännedom eller kontroll över eventuella förhållanden som kan ligga till grund för beslut om personligt betalningsansvar.

Kontakta Möllers Juridik

På Möllers Juridik har vi lång erfarenhet av processer gällande personligt betalningsansvar. Vid frågor eller under pågående ärenden med Skatteverket är ni välkomna att kontakta oss på Möllers Juridik.

Leave a Reply

Ring nu
+
Ring mig!