andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Underprisöverlåtelser, fortsättning

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar.

Enligt 23 kap. 9 § inkomstskattelagen, IL ska en underprisöverlåtelse inte medföra någon uttagsbeskattning. Av 10 § framgår dels att tillgången anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet och dels att den anses förvärvad för samma belopp. Om överlåtelsen sker från ett aktiebolag utdelningsbeskattas inte ägarna enligt 11 § och av 12 § framgår att aktiernas omkostnadsbelopp i det förvärvande aktiebolaget inte ökar.

Vad gäller utdelningsbeskattningen finns ett undantag i 11 § 2 st. Om förvärvaren är en fysisk person och om ersättningen skulle understiga det skattemässiga värdet sker utdelningsbeskattning med skillnadsbeloppet mellan ersättningen och skattemässigt värde. Annars skulle andra ledet i dubbelbeskattningen kunna kringgås (prop.1998/99:15 s. 272).

Av 12 § 2 st framgår att om tillgången förvärvats från en andelsägare i företaget och om ersättningen understiger skattemässigt värde så får mellanskillnaden öka omkostnadsbeloppet på aktierna.

Fr.o.m. den 1 juli 2003 slopades kapitalvinstbeskattningen på näringsbetingade andelar.

Då kapitalvinstbeskattning slopades på näringsbetingade andelar infördes regeln i 23 kap. 2 § IL att underprisreglerna inte längre skulle vara tillämpliga på underprisöverlåtelser av näringsbetingade andelar. Ändringen infördes för att reglerna om underprisöverlåtelser inte skulle vara formellt tillämpliga vid en underprisöverlåtelse om kapitalvinsten vid en avyttring är skattefri enligt andra regler i IL:en.

Av 23 kap. 11 § 1 st IL framgår att om en tillgång överlåts från ett aktiebolag till ett annat så ska aktieägarna i det överlåtande bolaget inte utdelningsbeskattas för skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen om uttagsbeskattning inte sker. När bestämmelsen infördes uttalade regeringen att det av denna reglering motsatsvis skulle utläsas att när uttagsbeskattning sker av överlåtande bolag så ska även ägarna utdelningsbeskattas.

För att erhålla hjälp

Om ni har frågor angående underprisöverlåtelser är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik för skatterådgivning. Har ni ett pågående ärende eller mål gentemot Skatteverket är ni även då förstås välkomna att kontakta Möllers Juridik.

Leave a Reply