andreas.moller@mollersjuridik.se

Offentlig rätt

Offentlig rätt bygger till stor del på olika principer. Några av de viktigaste principerna är legalitetsprincipen, som innebär att offentliga organs beslutanderätt måste ha stöd i lag, objektivitets- och likhetsprincipen, som fastslår att myndighetsutövning ska ske på ett objektivt och opartiskt sätt samt proportionalitetsprincipen -vars betydelse är att ett myndighetsbeslut inte ska gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, samt att det som tas i anspråk ska stå i proportion mot vad myndigheten önskar att uppnå.

Ett beslut fattat av en kommun kan överklagas antingen som ett kommunalbesvär eller som ett förvaltningsbesvär. Möllers Juridik kan företräda enskilda personer som önskar överklaga beslut fattade av kommuner eller myndigheter. Vid de tillfällen då det framgår att fel eller försummelse ligger till grund för myndighetsutövning kan det leda till att myndigheten blir skyldig att ersätta den uppkomna skadan genom att betala skadestånd. Förutom detta kan den tjänsteman som utövar myndighetsutövning och som med uppsåt eller av oaktsamhet missköter sina uppgifter dömas till ansvar för tjänstefel.

CALL NOW
+
Call me!