andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Skatteverkets granskning 2020

Varje år brukar Skatteverket uppmärksamma företagare och privatpersoner om vad som särskilt kommer att granskas. Detta gör Skatteverket för att underlätta för skattskyldiga att göra rätt för sig. Dessutom för att uppmärksamma skattskyldiga att vara extra noggranna i sina deklarationer.

Skatteverket väljer ofta ut vissa branscher som särskilt granskas. I och för sig granskas vissa branscher särskilt noga varje år, exempel på sådana är byggbranschen. Att byggbranschen granskas extra noga beror på att Skatteverket ofta uppmärksammar felaktigheter som inneburit ett skatteundandragande.

Vilka branscher får extra uppmärksamhet under 2020?

De branscher som kommer att få extra uppmärksamhet av Skatteverket 2020 och granskas extra noga är städ- och transportbranschen. Förutom dessa två kommer även byggbranschen att granskas extra i år igen.

När det gäller städföretag så kommer inte de företag som enbart ägnar sig åt städning i privata hushåll att omfattas. Granskningen avser de städföretag som riktar sig mot företag, såsom lokalstädning, kontorsstädning osv.

Det är troligtvis svart arbetskraft som Skatteverket vill komma åt. Granskningen avseende städbranschen kommer ske i samverkan med polis och arbetsmiljöverket. Förmodligen kommer oanmälda besök att ske för att granska arbetstagare inom städbranschen.

Inom transportbranschen kommer Skatteverket rikta in sig på företag som framförallt använder sig av mindre lastbilar som kan köras med vanligt körkort. Det kan exempelvis röra sig om flyttföretag.

Det är mycket troligt att granskning kommer att ske av körjournaler inom både städ- och transportbranschen. Är inte körjournaler korrekt utfärdade kommer det drabba både företag och personal som haft tillgång till fordonet.

När det gäller byggbranschen kommer granskningen att fortgå som tidigare, besök kommer att göras för att kontrollera personalliggare. Skatteverket kommer även särskilt att granska eventuella skattekonsekvenser vid anlitandet av underentreprenörer.

Vilka privatpersoner kommer att granskas?

Förutom ovanstående branscher som kommer granskas så kommer Skatteverket även inrikta sig på att kontrollera personer som anmält utvandring. Detta för att försäkra sig om att personer inte anmäler utvandring men fortsatt befinner sig i Sverige och har inkomster från arbete eller fastigheter, men som sedan inte beskattas i Sverige.

Skatteverket kommer framförallt att granska förmånsvärdering av bilar med högre förmånsvärde. Detsamma gäller förmånsvärdering av bostads- och fritidshus.

Penningtvätt

Skatteverket kommer fortsatt att arbetet med att förhindra penningtvätt, detta arbete kommer att ske i samarbete med banker och rättsvårdsmyndigheter.

Hur bestämmer Skatteverket vilka som ska granskas?

En vanlig fråga som ställs när en klient vänder sig till Möllers Juridik för att få hjälp i ett pågående skatteärende eller en revision är varför just den klienten granskas.

Skatteverket har olika skattesystem som fångar upp ovanliga uppgifter i exempelvis deklarationer. Låt säga att en person har anmält utvandring från Sverige men Skatteverket får in kontrolluppgifter om att personen har erhållit styrelsearvode från flera svenska bolag. Detta innebär med högsta sannolikhet att det blir träffar i Skatteverkets interna system. Kontrolluppgifterna från bolagen indikerar att personen eventuellt kan ha en väsentlig anknytning till Sverige vilket innebär att han ska beskattas som obegränsat skattskyldig, vilket normalt inte sker om personen är utvandrad ur Sverige.

Även när det gäller att bolag blir uttagna för revision hos Skatteverket så sker det genom ett urval. Det är omöjligt för Skatteverket att genomföra revisioner på samtliga bolag i Sverige. Därför är det normalt så att en revisor hos Skatteverket får ett underlag i form av ett antal bolag. Därefter sker ett manuellt arbete genom att revisorn gör slagningar i interna system för att se om det exempelvis har funnits släpningar av inbetalningar gällande moms, arbetsgivaravgifter eller inkomstskatt. Revisorn kan även begära utdrag från företrädares privata bankkonto för att se om osedvanliga insättningar skett. Låt säga att insättningar gjorts från företrädarens bolag eller andra bolag som företrädarens bolag gör affärer med. Sådana insättningar kan indikera att det kan finnas risker för skatteundandragande. Hittar revisorn sådant som redogjorts för ovan ökar risken för att bolaget blir uttaget för revision.

Kontakta Möllers Juridik

Det är alltid till den skattskyldiges fördel att kontakta en skattejurist i ett så tidigt skede som möjligt om Skatteverket inlett ett skatteärende eller en revision. Detta för att den skattskyldige inte ska hamna i en sämre situation enbart på den grunden att otydliga svar lämnas eller underlag lämnas till Skatteverket som inte efterfrågats.

Kontakta Möllers Juridik i ovanstående situationer. Eftersom att Andreas Möller har lång erfarenhet från Skatteverket har han extra god insyn i hur Skatteverket arbetar och vad Skatteverket granskar. Denna erfarenhet nyttjas till fullo för att Möllers Juridiks klienter ska hamna i en så bra situation som möjligt.

Leave a Reply

Ring nu
+
Ring mig!