andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Nekad skattereduktion för utfört arbete i delägd fastighet

I en nyligen meddelad dom från kammarrätten i Jönköping slogs det fast att sökande av skattereduktion för husarbete som enligt domstolen inte gjorts i den sökandens bostad, har lämnat en oriktig uppgift. Skäl för att ta ut skattetillägg föreligger därmed.

Den sökande ägde en fastighet tillsammans med hennes syster och dennes man. Sökande var folkbokförd på en annan fastighet. Sökande har skriftväxlingen i domstolen framfört att denne delvis har sitt hushåll i fastigheten. Fastigheten används enligt sökande som en fritidsbostad.

Normalt är det möjligt att söka och erhålla skattereduktion för hushållsarbete som utförs i den sökandes fritidsbostad. Problemen uppstår när någon annan står som folkbokförd och har sitt hushåll på den ifrågavarande fastigheten.

Förvaltningsrätten angav i sina domskäl följande:

Förvaltningsrätten konstaterar att sökande äger en tredjedel av fastigheten. Att sökande är folkbokförd på en annan adress och att sökandens syster med familj är folkbokförd på den ifrågavarande fastigheten talar enligt förvaltningsrätten emot att samtliga personer har sitt hushåll i den ifrågavarande fastigheten.

Även om den sökande angett i sitt överklagande att denne tillbringar mycket tid på den ifrågavarande fastigheten så har den sökande inte visat att det föreligger sådana omständigheter att den sökande ska anses ha sin bostad där. På grund av detta har sökande inte möjlighet att erhålla skattereduktion.

Genom att sökande har sökt skattereduktion och inte varit berättigad till detta har sökande lämnat en oriktig uppgift och grund för skattetillägg finns därmed.

Det framgår inte ur domen om den sökanden har överklagat skattetillägget i sig och begärt befrielse.

Kammarrätten utvecklade inte förvaltningsrättens resonemang utan hänvisade enbart till förvaltningsrättens dom.

För att erhålla hjälp

Om ni har frågor angående liknande frågor som berörs i artikeln är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik för skatterådgivning. Har ni ett pågående ärende eller mål gentemot Skatteverket är ni även då förstås välkomna att kontakta Möllers Juridik.

Leave a Reply