andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Ska skatteskulder verkligen påverka alkoholtillstånd för en restaurang.

Kopplingen mellan serveringstillstånd och skatteskulder

Stockholms stad återkallade ett serveringstillstånd avseende en restaurang på Västerlånggatan. Orsaken till återkallelsen var enligt Stockholms stad att de personer som drev restaurangen inte var lämpliga med hänsyn till de skatteskulder de har. Ett serveringstillstånd kan återkallas därför att en person i företagsledande position inte anses vara lämplig att driva en restaurang som serverar alkoholhaltiga drycker. Ekonomisk misskötsamhet ses som en av de vanligaste orsakerna till att serveringstillstånd återkallas. Ekonomisk brottslighet som exempelvis skattebrott ses som den grövsta formen av ekonomisk misskötsamhet. Det behöver dock inte ha skett någon brottslig verksamhet för att serveringstillståndet ska återkallas. Kan utgivaren av serveringstillståndet konstatera att misskötsamhet med betalning av exempelvis skatter eller lån har skett  finns skäl för återkallelse.

Andra omständigheter som kan orsaka en återkallelse av serveringstillstånd är skatteskulder som är restförda hos kronofogdemyndigheten, brister i betalning av privata lån och annan brottslighet. Den vanligaste orsaken är dock att serveringstillståndet inte längre nyttjas.

En varning brukar vanligtvis utfärdas då en restaurang varit sen med inbetalning av skatter och avgifter. Sker detta upprepade gånger och varning har utfärdats vid flertalet tillfällen kan det finnas anledning att återkalla serveringstillståndet

Sammanfattning gällande serveringstillstånd

I normalfallet när utgivaren av serveringstillstånd konstaterar att felaktigheter finns i en verksamhet så tilldelas en varning för att restaurangen ska kunna rätta de felaktigheter som orsakat varningen. Är det däremot grövre brott såsom ekonomisk brottslighet eller upprepade felaktigheter så kan serveringstillståndet återkallas omgående. I ovanstående ärende kan konstateras att det ställs höga krav på restaurangen att visa vem som har och vem som inte har en ledande position i företaget. Exempelvis kan en restaurangchef anses ha en företagsledande position trots att denne inte är aktieägare eller styrelsemedlem.

Är du i den situationen att du behöver stöd gällande serveringstillstånd och kopplingen till exempelvis skatteskulder eller skattebrott? Kontakta Möllers Juridik för inledningsvis kostnadsfri rådgivning och därefter görs en bedömning om jag kan hjälpa er.

Leave a Reply