andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Osanna fakturor eller inte!

Skatteverket har ansett att fakturor som det aktuella förtaget har betalat varit osanna och att de använts för att undandra medel från beskattning. Domstolen anser att det är visat att de företag som fakturorna kommer ifrån har utfärdat osanna fakturor. Samtidigt framför kammarrätten att Skatteverket inte lyckats visa att det annars inte bedrivits verksamhet i företagen. Domstolen anser inte att Skatteverket lyckats visa att de aktuella fakturorna är osanna. Även om det finns omständigheter som till viss del tyder på detta. I ett annat mål slår samma domstol fast att företrädare för företaget inte ska beskattas så som för lön för undandragna medel.

I målet handlade det om ett företag som använt underentreprenörer i byggverksamhet. Skatteverket hävdade att företagaren hade beställt fakturor från underentreprenörerna för att kunna föra ut oredovisade tillgångar ur företaget. Bland annat hänvisade Skatteverket att företaget hade beställt fakturor via e-post.

Kammarrätten ansåg dock att det inte handlade osanna fakturor. Visserligen kunde kammarrätten konstatera att det fanns vissa omständigheter som talade emot företaget. Däremot rörde målet efterbeskattning och därmed var beviskraven på Skatteverket högre.

Kammarrätten konstaterade att även om det förekommer osanna fakturor i en underentreprenörs verksamhet innebär det inte med automatik att samtliga dess kunder har varit delaktiga i förfarandet, detta styrks även av rättsfallen HFD 2019 ref. 6 och HFD 2012 ref. 69.

Trots att företaget inte kunnat redogöra för några skriftliga avtal med underentreprenörerna och inte heller har haft någon omfattande kunskap om underentreprenörerna kan Skatteverket inte anses ha uppfyllt sin bevisbörda.

Kammarrätten anförde att det visserligen var besvärande för företagaren om en bedömning gjordes utifrån varje enskild omständighet. Sammantaget gör dock kammarrätten bedömningen att Skatteverket inte har kunnat gjort det mycket sannolikt att osanna fakturor förekommit hos företagaren.

Möllers Juridik har lång erfarenhet av den här sortens ärenden. Om ni behöver hjälp gällande liknande ärenden är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik.

Leave a Reply

Ring nu
+
Ring mig!