andreas.moller@mollersjuridik.se

Energiprodukter såsom bränsle beskattas olika beroende på användningsområdet

Vissa energiprodukter omfattas av gemensamma EU-bestämmelser om punktskatt. Endast en del av dessa EU-harmoniserade bränslen omfattas av det s.k. uppskovsförfarandet, d.v.s. vissa EU-gemensamma förfaranderegler. Vissa EU-harmoniserade energiprodukter omfattas av uppskovsförfarandet endast när de är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle. Bestämmelser om vilka bränslen som är skattepliktiga avseende energiskatt och koldioxidskatt...
Läs mer..

Solcellsanläggning på bostadsrättsförening omfattas av momspliktig verksamhet

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade nyligen en dom avseende en bostadsrättsförening som hade uppfört solcellsanläggningar på föreningens tak. Föreningen yrkade avdrag för ingående moms motsvarande två tredjedelar av den moms som föreningen har betalat för uppförandet av solcellsanläggningen. Att momsen begränsades till två tredjedelar var därför att föreningen sålde den delen till elhandlare, resterande del av...
Läs mer..

Bilförmån och körjournal

Det är ofta förekommande att en företagare har tillgång till en tjänstebil och det har blivit mer och mer vanligt att även anställda har tillgång till tjänstebil. För att undgå att bli påförd en bilförmån är det viktigt att ni som har tillgång till tjänstebil för en korrekt körjournal. Om det är så att det...
Läs mer..

Kontrollavgift vid trasiga kassaregister

Skatteverket gjorde en kontroll genom att två handläggare från Skatteverket iakttog ett försäljningsstånd och under tiden Skatteverket iakttog försäljningsståndet så genomfördes två köp. Skatteverkets handläggare kunde inte från det avstånd dessa befann sig se om säljaren erbjöd något kvitto för köpen. I kammarrätten uppgav handläggarna att de vid iakttagelse inte uppmärksammat om kvitto erbjöds. Handläggarna...
Läs mer..

Stiftelse som bedriver förskoleverksamhet – skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom avseende bedömningen om hur en stiftelses förskoleverksamhet skulle anses vara ett allmänt undervisningsverk. Stiftelsen anser att synen på förskoleverksamhet och dess uppgift har förändrats starkt under senare år och att inslaget av undervisning fått en annan tyngd i förskolans uppgift även om uppdraget i stort inte förändrats, i detta...
Läs mer..

Obegränsat skattskyldig! Om du flyttat utomlands, var aktsam med hur ofta du är i Sverige.

Enligt ett färskt förhandsbesked medför regelbundet återkommande Sverigebesök med sammanlagt 119 övernattningar per tolvmånadersperiod att väsentlig anknytning föreligger. Mannen är därför skattskyldig i Sverige för alla inkomster. A är svensk medborgare och har sålt sin permanentbostad för att tillsammans med sin hustru flytta utomlands. Efter flytten kommer A att vara icke operativ styrelseordförande i ett...
Läs mer..

PT meddelas i mål om skattereduktion

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat PT gällande frågan om det vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete finns förutsättningar för att uppskatta arbetskostnaden till ett skäligt belopp. Om högsta förvaltningsdomstolen gör bedömningen att det ska gå att uppskatta arbetskostnaden till ett skäligt belopp ändras förutsättningarna för Skatteverket att neka utbetalning för skattereduktion då utföraren inte...
Läs mer..

Uttagsbeskattning och momsfrågor gällande installation av solcellsanläggning

Anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning på en ekonomibyggnad kan inte fördelas mellan privatbostad och näringsfastighet. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (2016-12-07; dnr 56-16/D). Anläggningen hänfördes istället till byggnadsinventarier. Enligt nämnden är en uppdelning av anskaffningsvärdet endast möjlig för vatten-, avlopps-, el- och gasledningar. Vidare ska, med tolkning av praxis, installationer som huvudsakligen är anskaffade...
Läs mer..

Begäran om omprövning av skattskyldig.

Begäran om omprövning av skattskyldig, kan inte sluta i sämre ställning jämfört med innan begärd omprövning. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i en dom från november 2016 att Skatteverket inte kan fatta ett beslut som är till nackdel för den skattskyldige när denne begär omprövning av ett tidigare beslut. I målet hade en person begärt omprövning av...
Läs mer..

Rotavdrag trots full betalning till utföraren

Skatteverket ifrågasatte ägandet till klagandens sommarhus och nekade ROT-avdrag. När ägandefrågan var utredd blev det ändå inget ROT-avdrag då full betalning skett till byggfirman eftersom Skatteverket inte medgav någon skattereduktion. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att ROT-avdrag skulle medges trots full betalning. Klagande anlitade en byggfirma för att utföra ROT-arbeten på dennes stuga. Stugan var belägen på...
Läs mer..