andreas.moller@mollersjuridik.se

Underprisöverlåtelser, fortsättning

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Enligt 23 kap. 9 § inkomstskattelagen, IL ska en underprisöverlåtelse inte medföra någon uttagsbeskattning. Av 10 § framgår dels att tillgången anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet och dels att den anses förvärvad för samma...
Läs mer..

Underprisöverlåtelse

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Med underprisöverlåtelse enligt 23 kap 3 § inkomstskattelagen, IL avses överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat om villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda. I HFD 2013 ref...
Läs mer..

Byte av företagsform och omstruktureringar

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Som huvudregel, i inkomstslaget näringsverksamhet, gäller att en värdeökning på tillgångar i verksamheten ska beskattas oavsett hur de disponerats. Beskattning ska därför i princip ske när tillgångarna lämnar näringsverksamheten genom försäljning, uttag för eget bruk, gåva etc. Med uttagsbeskattning...
Läs mer..

Kopplingen mellan serveringstillstånd och skatteskulder

Stockholms stad återkallade ett serveringstillstånd avseende en restaurang på Västerlånggatan. Orsaken till återkallelsen var enligt Stockholms stad att de personer som drev restaurangen inte var lämpliga med hänsyn till de skatteskulder de har. Ett serveringstillstånd kan återkallas därför att en person i företagsledande position inte anses vara lämplig att driva en restaurang som serverar alkoholhaltiga...
Läs mer..

Kapitalvinst vid tvångsförsäljning av bostadsrätt

Kammarrätten meddelade nyligen en dom avseende en privatpersons, AT, beskattning. Kronofogdemyndigheten hade under 2013 sålt ATs bostadsrätt som en tvångsförsäljning. Vid försäljningen uppkom en vinst på drygt 75 000 kr. AT undvek att redovisa försäljningen i kommande års deklaration. AT ansåg att det var en tvångsförsäljning som skett och AT hade inte tagit del av kapitalvinsten. AT...
Läs mer..

Ombud i skattemål och skatteärenden

Min främsta uppgift såsom ombud för en skattskyldig är att se till att den skattskyldige behandlas korrekt och rätt skatt påförs. Ofta känner sig skattskyldiga som en underlägsen part gentemot Skatteverket. Skatteverket har så stora resurser och en handläggares huvudsakliga arbetsuppgift är att ta in skatt till staten. Medan den skattskyldiges huvuduppgift är exempelvis att...
Läs mer..

Proportionalitetsprincipen vid skatteuttag och skattetillägg

EU-domstolen meddelade nyligen en dom gällande en begäran om förhandsbesked från förvaltnings- och arbetsdomstolen i Ungern. Vid ett köp där omvänd mervärdesskatt var aktuell har köparen betalat säljaren mervärdesskatt av misstag. Säljaren har därefter betalat in rätt skatt till skattemyndigheten. Därefter har frågor uppstått om det är tillåtet för skattemyndigheten att neka köparen rätt till avdrag för ingående...
Läs mer..