andreas.moller@mollersjuridik.se

Skattetillägg och oriktig uppgift

Kammarrätten i Göteborg meddelade nyligen en dom som omfattar bland annat Skatteverkets bevisbörda, oriktig uppgift och beviskrav vid påförande av skattetillägg. Det som är intressant i domen är att kammarrätten uttalar, om Skatteverket har visat omständigheter som talar för att den skattskyldige har haft oredovisade inkomster innebär detta inte nödvändigtvis att den skattskyldige har lämnat...
Läs mer..

Hästverksamhet, näringsverksamhet eller hobby

I många år har Skatteverket och personer som bedriver hästverksamhet haft olika syn på om denna verksamhet är näringsverksamhet eller en hobby. Skillnaderna skattemässigt är väldigt stora. Skatteverket har alltid arbetat för att få verksamheten till att beskattas som en hobbyverksamhet. Därmed beskattas hästverksamhet i inkomstslaget tjänst. Skattskyldiga har lika länge hävdat att det är...
Läs mer..

Lån mellan kommunalt bostadsbolag och kommun ger rätt till avdrag för ränteutgifter

Hedemora kommun har ett kommunalt bostadsbolag vilket är vanligt i de allra flesta svenska kommuner. Kommunens bostadsbolags verksamhet har finansierats genom olika inkomstkällor, bland annat hyresintäkter, men också lån från kommunen. Kammarrätten har i en nyligen förkunnad dom angett att bostadsbolaget ska kunna yrka avdrag för räntekostnader hänförliga till de lån kommunen beviljat bostadsbolaget. Skatteverket...
Läs mer..

Kostnad för arbete vid installation av värmepump, arbetskostnad alternativt materialkostnad

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom gällande bedömningen av arbetskostnad i samband med installation av värmepumpar. Ett bolag installerade en värmepump i en fastighet. Bolaget begärde därefter skattereduktion för utfört arbete och arbetskostnaderna. Skatteverket betalade ut begärd skattereduktion men påbörjade därefter en efterkontroll. Skatteverket beslutade efter detta om ett återkrav gällande den utbetalning som skett....
Läs mer..

Möller Juridiks riktlinjer avseende uppföljning och kvalitetssäkring

Nedan redovisas hur Möller Juridik tillämpar riktlinjer avseende uppföljning och kvalitetssäkring. En tydlig arbetsprocess ger en framförhållning vilket innebär att Möllers Juridiks klienter kan förvänta sig goda resultat. Att arbeta efter egenupprättade metoder och modeller som erhållits genom lång erfarenhet leder till ökad kvalitet och kontroll i alla led från inledande samtal med potentiell klient...
Läs mer..

Gåva av hel näringsverksamhet, en djupanalys av RÅ 2004 ref. 42

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. En överlåtelse av en hel näringsverksamhet som består av lagerfastigheter har i praxis bedömts som gåva (RÅ 2004 ref. 42). Överlåtelsen skulle ske till ett pris (övertagna skulder) som understeg såväl marknadsvärdet som taxeringsvärdet men översteg det skattemässiga värdet....
Läs mer..

Underprisöverlåtelse och beskattning av anställdas förmån

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Förhandsbeskeden, RÅ 2008 ref. 52 I och II gällde aktiebolag som till underpris överlåtit aktier i dotterbolag till ett annat bolag som delvis ägdes av anställda i dotterbolagen. Frågan gällde om underprisöverlåtelserna skulle medföra att de anställda skulle beskattas...
Läs mer..

Överlåtelse av näringsverksamhet

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. En överlåtelse av en hel näringsverksamhet som består av lagerfastigheter har i praxis bedömts som gåva (RÅ 2004 ref. 42). Överlåtelsen skulle ske till ett pris (övertagna skulder) som understeg såväl marknadsvärdet som taxeringsvärdet men översteg det skattemässiga värdet....
Läs mer..

Underprisöverlåtelser, fortsättning

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Enligt 23 kap. 9 § inkomstskattelagen, IL ska en underprisöverlåtelse inte medföra någon uttagsbeskattning. Av 10 § framgår dels att tillgången anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet och dels att den anses förvärvad för samma...
Läs mer..
1 2 3 5