andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Kapitalvinst vid tvångsförsäljning av bostadsrätt

Kammarrätten meddelade nyligen en dom avseende en privatpersons, AT, beskattning. Kronofogdemyndigheten hade under 2013 sålt ATs bostadsrätt som en tvångsförsäljning. Vid försäljningen uppkom en vinst på drygt 75 000 kr. AT undvek att redovisa försäljningen i kommande års deklaration. AT ansåg att det var en tvångsförsäljning som skett och AT hade inte tagit del av kapitalvinsten.

AT uppgav i sitt överklagande till kammarrätten att det hela var ett missförstånd. AT angav att hon inte skulle beskattas för en vinst hon aldrig erhållit.

Skatteverket och även domstolarna gjorde bedömningen att även om AT inte tagit del av vinsten vid försäljningen så är det AT som ägde lägenheten och som ska redovisa försäljningen i sin inkomstdeklaration.

I domskälen från förvaltningsrätten, som kammarrätten hänvisar till, framgår följande.

I förarbetena till inkomstskattelagen framgår att även tvångsförsäljningar ska beskattas. I tidigare lagstiftning fanns särskilda regler gällande just tvångsförsäljningar. Försäljningen av bostadsrätten ska tas upp som en intäkt det beskattningsår som bostadsrätten avyttrades.

Sammanfattande synpunkter

Det ter sig konstigt om en annan bedömning än den som Skatteverket och domstolarna gjort skulle kunna vara aktuell. En tvångsförsäljning av en bostadsrätt är ett stort ingrepp mot den enskilde då det handlar om ett undanröjande av dennes bostad och trygghet. När en sådan försäljning sker är det på grund av misskötsamhet från bostadsrättsinnehavaren. Kronofogdemyndigheten säljer bostadsrätten för att täcka skulder som AT har på grund av försummelse, dvs inte skött sina betalningar till borgenärer. Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt att en tvångsförsäljning som innebär en kapitalvinst inte ska beskattas av ägaren till bostadsrätten då kapitalvinsten är tänkt att täcka gäldenärens skulder.

Är du i den situationen att du behöver skatterättsligt stöd kontakta Möllers Juridik för inledningsvis kostnadsfri rådgivning och därefter görs en bedömning om jag kan hjälpa er. Jag kan även hjälpa er i ärenden gällande utmätning av exempelvis bostäder.

Leave a Reply