andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Byte av företagsform och omstruktureringar

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar.

Som huvudregel, i inkomstslaget näringsverksamhet, gäller att en värdeökning på tillgångar i verksamheten ska beskattas oavsett hur de disponerats. Beskattning ska därför i princip ske när tillgångarna lämnar näringsverksamheten genom försäljning, uttag för eget bruk, gåva etc. Med uttagsbeskattning menas att eventuellt byte, övervärden i tillgångar (skillnaden mellan marknadspriset och det skattemässiga värdet) beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Denna huvudregel gäller även vid byte av företagsform som sker till underpris, om inte uttagsbeskattning kan underlåtas.

Enligt de regler som gällde t.o.m. tax-99 kunde uttagsbeskattning underlåtas om ”särskilda skäl” mot uttagsbeskattning förelåg. Reglerna fanns då intagna i 22 § anv. p. 1 st 4-7 KL. Vad som menades med ”särskilda skäl” överläts till praxis att avgöra. I praxis uppställdes följande fem krav för att underlåta uttagsbeskattning vid omstruktureringar

1. organisatoriska skäl

2. starka ägarsamband

3. tillgångarnas karaktär fick inte ändras till anläggningstillgångar

4. tillgångar fick inte föras ut från aktiebolagssektorn

5. inga otillbörliga skatteförmåner fick uppkomma.

Från och med tax-00 tillämpades istället lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till  underpris (UPL) och huvudregeln om uttagsbeskattning flyttades till 22 § anv. p 1a KL. Bestämmelserna konstruerades utifrån tanken att underprisöverlåtelser inte fick medföra någon otillbörlig skatteförmån. Övriga fyra krav ansågs inte nödvändiga att upprätthålla. T.ex. blev det tillåtet att till underpris ombilda ett aktiebolag till en enskild firma vilket tidigare inte var möjligt.

Från och med tax-02 finns reglerna om uttagsbeskattning i 22 kap. IL och reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL.

Det är viktigt att poängtera att reglerna i 22 kap. IL endast gäller sådana tillgångar som skulle ha beskattats i näringsverksamhet om de hade avyttrats. Tillgångar som vid en avyttring skulle ha beskattas i inkomstslaget kapital hos en fysisk näringsidkare eller en fysisk delägare i ett handelsbolag omfattas således inte av reglerna om uttagsbeskattning. Exempel på sådana tillgångar är fastigheter och bostadsrätter som inte är lagertillgångar. I 53 kap. IL finns regler om hur det skattemässiga anskaffningsvärdet ska beräknas då fysiska personer överlåter kapitaltillgångar till underpris till aktiebolag och handelsbolag.

Det kan också vara av värde att redan här påpeka att vid en uttagsbeskattning sker beskattningen direkt hos det överlåtande företaget. Om uttagsbeskattning kan underlåtas skjuts beskattningen upp. Den sker först då det övertagande företaget avyttrar tillgången externt.

Kontakta Möllers Juridik

Om ni har frågor angående underprisöverlåtelser är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik för skatterådgivning. Har ni ett pågående ärende eller mål gentemot Skatteverket är ni även då förstås välkomna att kontakta Möllers Juridik.

Leave a Reply