andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Ersättning för ombudskostnader

Att yrka på ersättning för ombudskostnader gör i princip samtliga skattejurister och skatteadvokater. Det handlar om lagen om ersättning för ombudskostnader i ärenden och mål om skatt. I de allra flesta fall kan en skattskyldig som har anlitat ett juridiskt ombud begära att Skatteverket ska ersätta den skattskyldiges kostnader för detta.

Lagen har tillkommit för att en skattskyldig inte ska behöva stå för kostnaden för ett ombud i ett ärende där ombudet varit nödvändigt. Det kan röra sig om en svår skatterättslig fråga. Det kan röra sig om ett ärende eller mål där den skattskyldige når framgång emot Skatteverket.

Låt säga att en skattskyldig överklagar ett ärende där denne yrkat avdrag för övriga utgifter. Skatteverket nekar avdraget. Samtidigt påför Skatteverket ett skattetillägg. Detta gör Skatteverket för att verket anser att den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift. Skatteverket anser inte att det aktuella avdraget är ett sådant avdrag som kan medges enligt gällande lagstiftning. Den skattskyldige anlitar ett ombud. Ombudet överklagar Skatteverkets beslut och förvaltningsrätten meddelar dom.

I domen framgår det att den skattskyldige inte har rätt till yrkat avdrag. Domstolen gör även en bedömning avseende skattetillägget. Förvaltningsrätten anser att den skattskyldige visserligen inte har rätt till yrkat avdrag men det innebär enligt domstolen inte att den skattskyldige har lämnat en sådan oriktig uppgift som innebär att skattetillägg ska påföras.

I ovanstående scenario har den skattskyldige nått delvis framgång, vilket är ett av de krav som ställs för att ombudskostnader ska förekomma. I ett sådant fall kan förvaltningsrätten medge ersättning för ombudskostnader som uppgår till en viss del av det yrkade beloppet.

Ofta uppgår denna ersättning enbart till en liten del av yrkat belopp och de svenska domstolarna har fått mycket kritik för att de enbart beviljar en liten del av yrkade ersättningar.

Nekad ersättning för ombudskostnader i sin helhet

Att nå framgång i ett ärende innebär inte med automatik att den skattskyldige erhåller ersättning för ombudskostnader. Det kan vara så att domstolen anser att den skattskyldige nått framgång i sitt ärende på grund av att denne inkommit med mer underlag senare i processen.

I sådana fall nekar vanligtvis domstolen ersättning för ombudskostnader. Detta för att ändringen från Skatteverkets beslut enbart beror på att ytterligare underlag tillförts ärendet eller målet.

Låt säga att ovanstående exempel är aktuellt i ett överklagade till förvaltningsrätten. Ett ombud överklagar och skickar underlag som styrker det aktuella avdraget. Detta är underlag som den skattskyldige kunde ha skickat in tidigare i processen, innan ombudet inträdde. I sådana fall nekar normalt förvaltningsrätten ombudskostnader trots att den skattskyldige nått framgång i sitt överklagande.

Kammarrätten i Göteborg meddelade en dom den 18 februari som gällde just ovanstående. Trots att den klagande nådde framgång i sitt överklagande nekades denne ersättning för ombudskostnader. Kammarrätten framförde bland annat följande i sina domskäl.

Det krävs att den skattskyldige har behövt ett ombud. Det uttrycks i förarbeten att det verkligen måste finnas ett behov av ett juridiskt ombud. Förvaltningsrätten ansåg att den skattskyldige redan från början borde ha redogjort för de aktuella omständigheterna i ärendet.

Hade dessa varit kända för Skatteverket hade Skatteverket inte fattat det negativa beslutet för den skattskyldige.

Kontakta Möllers Juridik

Som skrevs inledningsvis i detta inlägg så begär de flesta juridiska ombuden ersättning för dennes kostnader när den hjälper en skattskyldig. Kontakta Möllers Juridik om ni hamnat i en tvist med Skatteverket. Hos oss vet vi vilken argumentation som man ska föra fram i domstol för att nå framgång.

Leave a Reply

Ring nu
+
Ring mig!