andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Bokföringens betydelse

Med jämna mellanrum kommer det domar som belyser hur viktigt det är att ha en ordnad bokföring. I den senaste domen från kammarrätten i Göteborg konstaterades att ett bolag som ägde lokaler och hyrde ut vissa delar av dessa lokaler till sitt dotterbolag. Dotterbolaget bedrev hotellverksamhet och betalade ingen hyra för lokalerna enligt bokföringen i moderbolaget. Samtidigt konstaterade Skatteverket att moderbolaget inte redovisade någon ingående mervärdesskatt för uthyrningen. Moderbolaget var frivilligt skattskyldig för mervärdesskatt i samband med uthyrning av lokaler för momspliktig verksamhet.

Kammarrättens dom

Kammarrätten dom innebar att det konstaterades att moderbolaget inte hade redovisat några hyresintäkter från uthyrningen. Inte heller hade ingående mervärdesskatt redovisats. Förutom detta kunde det konstateras att ägarna till moderbolaget hade tagit ut lön ur bolaget utan att detta hade redovisats till Skatteverket. Moderbolaget påfördes därmed arbetsgivaravgifter och ägarna beskattades för inkomst av tjänst. Slutligen blev moderbolaget påfört skattetillägg då det ansågs att bolaget hade lämnat oriktig uppgift.

I domskälen framfördes följande. Att det klart framgår att hyresförhållandet mellan moderbolaget och dotterbolaget har varit aktuellt. Att moderbolaget skulle ha redovisat motsvarande hyresintäkter och utgående mervärdesskatt i sina deklarationer. Skatteverket har haft rätt i sitt beslut att det utifrån bokföringen inte går att se om det är moder- eller dotterbolaget som bedrivit hotellverksamheten. Kammarrätten gör därefter en samlad bedömning att det är moderbolaget som bedrivit hotellverksamheten efter att dotterbolaget upphört med sin verksamhet. Eftersom att det inte går att utgå från bokföringen godkänner kammarrätten Skatteverkets skönsbeskattning. Slutligen fastställer kammarrätten Skatteverkets påförda skattetillägg då oriktig uppgift hade lämnats i och med att moderbolaget inte hade redovisat samtliga inkomster i hotellverksamheten.

Bokföringens betydelse

I detta mål framgår verkligen hur mycket bokföringen inverkar på en skattskyldig vid exempelvis en revision. Går det inte utifrån bokföringen och annat inlämnat underlag till Skatteverket att fastställa slutlig skatt finns en stor risk för att den skattskyldige blir skönsbeskattad.

Skattetillägget

Den vanligaste orsaken till att skattetillägg påförs vid en skönsbeskattning är att den skattskyldige inte har lämnat någon inkomst- eller skattedeklaration. I dessa fall uppskattar Skatteverket normalt inkomst, moms och arbetsgivaravgifter från tidigare deklarationer. Vid dessa tillfällen är det förhållandevis enkelt att undanröja det påförda skattetillägget.

Kontakta oss

Vid frågor kring skönsbeskattning och skattetillägg vid sådana tillfällen är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik för inledningsvis kostnadsfri skatterådgivning. Vid detta samtal kan jag i de flesta fallen göra en bedömning om det finns något att göra för att förändra skattebeslutet.

 

Leave a Reply

CALL NOW
+
Call me!