andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Beskattningstidpunkt för pension från USA

HFD har i ett förhandsbesked besvarat fråga om beskattningstidpunkt för pension från USA. Skatteverket har kommenterat domen och menar att den bekräftar att samma princip gäller vid en löneväxling till pension som sker vid arbete i utlandet som en löneväxling till pension vid arbete i Sverige. Den del av lönen som växlas innan den kan disponeras ska alltså inte tas upp till beskattning vid tidpunkten för löneväxlingen. Skatteverket menar vidare att domen bekräftar att beskattningstidpunkten inträder först när förmånstagaren faktiskt begär och får en utbetalning av pensionskapital från ett sådant slutet pensionssystem. Pensionskapital ska alltså inte tas upp till beskattning varken vid tidpunkten för löneväxlingen eller på den grunden att förmånstagaren uppnått viss ålder och därför kan påbörja uttag av pension, utan först då den faktiskt disponeras över.

Tillgängligt för lyftning

Målet rörde en man som var svensk medborgare och som var bosatt i Sverige. Han hade periodvis vistats och arbetat i USA, varvid hans arbetsgivare avsatte medel för förvaltning enligt en pensionsplan. Mannen gjorde, vid uppnådd pensionsålder, en överföring av medel från pensionsplanen till ett s.k. IRA-konto. Enligt amerikansk rätt kunde överföringar från pensionsplanen till IRA-kontot ske utan beskattningsskyldighet. HFD konstaterade inledningsvis att mannen till följd av avsättningarna till pensionsplanen hade fått en inkomst som enligt svensk intern rätt är skattepliktig i inkomstslaget tjänst. Beskattningstidpunkten träder då in när inkomsten kan disponeras eller annars kommer den skattskyldige till del (10 kap. 8 § IL). HFD fastslog att varken lagen eller dess förarbeten ger stöd för att vid tolkningen av 10 kap. 8 § IL med avseende på inkomster som intjänats utomlands beakta regleringen i det andra landet. HFD uttalade att även starka principiella skäl talade mot en sådan ordning. Beskattningstidpunkten i förevarande fall skulle sålunda bedömas utan beaktande av amerikansk rätt. HFD konstaterade härvid att mannen inte hade kunnat disponera över inkomsten då medlen överfördes till pensionsplanen, eftersom denna var knuten och administrerad av arbetsgivaren. När medlen däremot överförts till IRA-kontot som stod i hans namn och där han utan inskränkningar kunde överföra medlen ansågs inkomsten kunna disponeras (10 kap. 8 § IL). Inkomsten ansågs vidare utgöra pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 3. Enligt artikel 3.2 i skatteavtalet får kategoriseringen genomslag även vid tillämpningen av avtalet. Sverige ansågs därmed enligt artikel 19 i skatteavtalet ha exklusiv beskattningsrätt.

Vid frågor kring beskattning av utländskt pensionssparande kontakta Möllers Juridik

Leave a Reply

Ring nu
+
Ring mig!