andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Beskattning av kryptovalutor, bitcoin

Kammarrätten i Stockholm meddelade nyligen en dom avseende begäran om anstånd. Skatteverket och förvaltningsrätten hade nekat den skattskyldige att få anstånd med betalning av tillkommande skatt. Skatteverket har utfört en granskning avseende en skattskyldigs handel med kryptovalutor, speciellt bitcoin. I Skatteverkets beslut har Skatteverket upptäckt att den skattskyldige haft inkomster från handel med kryptovalutor. Utifrån domarna framgår det inte hur Skatteverket har fått till sig informationen om att den skattskyldige handlat med kryptovalutor. Det mest troliga är att Skatteverket har granskat bankkonton knutna till den skattskyldige. Därefter har Skatteverket notera att insättningar gjorts via sidor där handel med kryptovalutor sker.

Skatteverkets beslut innebär ett beslut om skönsbeskattning. Det kan utifrån det konstateras att Skatteverket inte har kunnat få fram korrekt information från sidan där handeln med kryptovalutor har skett.

Den dom som här refereras berör bara frågan om anstånd men kan ge en fingervisning om hur domstolarna kommer att ställa sig gällande i vilket inkomstslag som beskattningen ska ske. I Skatteverkets beslut har Skatteverket beskattat den skattskyldige i inkomstslaget näringsverksamhet och den skattskyldige har överklagat detta och yrkat att beskattning ska ske i inkomstslaget kapital.

I domskälen anger kammarrätten att det inte är tveksamt om den skattskyldige kommer att beskattas för handeln med kryptovalutor. Däremot anser kammarrätten att det är osäkert om den skattskyldige ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Den skattskyldige medgavs därmed anstånd med den skatt som är mellanskillnad på beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet och inkomstslaget kapital.

Det aktuella skattemålet handläggs nu i förvaltningsrätten i Uppsala och så snart dom meddelas kommer Möllers Juridik att kommentera denna.

Noterbart i detta ärende är att Skatteverket fortfarande har svårt att få tillgång till tillförlitligt underlag avseende handel med kryptovalutor.

Kontakta Möllers Juridik

På Möllers Juridik har vi haft många ärenden som gäller handel med kryptovalutor och hur dessa ska redovisas och beskattas. Kontakta oss om du fått ett negativt beslut från Skatteverket så kan vi se hur vi kan gå vidare för att du ska nå framgång i ditt ärende.

Leave a Reply

Ring nu
+
Ring mig!