andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Underprisöverlåtelse och beskattning av anställdas förmån

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar.

Förhandsbeskeden, RÅ 2008 ref. 52 I och II gällde aktiebolag som till underpris överlåtit aktier i dotterbolag till ett annat bolag som delvis ägdes av anställda i dotterbolagen. Frågan gällde om underprisöverlåtelserna skulle medföra att de anställda skulle beskattas för förmånen.

Rättsligt gäller att anställda som p.g.a. sin tjänst fått en förmån av sin arbetsgivare ska beskattas för förmånen enligt 11 kap. 1 § Inkomstskattelagen, IL. Av 23 kap. 11 § IL framgår att det inte ska ske någon tjänstebeskattning vid underprisöverlåtelser av tillgångar från ett företag till ett annat företag för den som direkt, eller indirekt, äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget. Vad gäller förhållandet mellan de olika reglerna framhåller departementschefen följande på s. 55 i prop. 2001/02:46:

”Att löner, arvoden, kostnadsersättning, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst skall tas upp som intäkt framgår av 11 kap. 1 § första stycket IL. Alla former av värdeöverföringar från arbetsgivare till anställda som har sin grund i en arbetsprestation är en förmån. Det behövs därför igen särskild bestämmelse som anger att förmånsbeskattning kan komma i fråga vid en underprisöverlåtelse”.

Alltså, om underpriset motsvaras av en arbetsinsats eller annat sidovederlag föreligger inte en underprisöverlåtelse enligt reglerna i 23 kap. IL. Istället sker förmånsbeskattning enligt reglerna i 11 kap. 1 § IL.

I det första förhandsbeskedet, RÅ 2008 ref 52 II, var den anställde bror till ägaren av det överlåtande företaget. HFD fastställde Skatterättsnämndens SRN:s förhandsbesked. Det var en underprisöverlåtelse och någon beskattning skulle därför inte ske av den anställde.

I det andra förhandsbeskedet, RÅ 2008 ref 52 I , undanröjde HFD förhandsbeskedet med  motiveringen:

”För att den i målet aktuella bestämmelsen i 23 kap. 11 § IL ska bli tillämplig krävs att den ifrågavarande överlåtelsen är en underprisöverlåtelse enligt 3 § i samma kapitel. Om underpriset motsvaras av en arbetsinsats eller annat sidovederlag kan emellertid en underprisöverlåtelse inte anses föreligga (jfr SOU 2005:99 s.119).

De faktiska förhållandena som ska ligga till grund för transaktionerna i förevarande mål är inte närmare redovisade i ingivna handlingar. Tillräckligt underlag för att avgöra om en underprisöverlåtelse föreligger finns därmed inte. Med hänsyn härtill borde något förhandsbesked inte ha lämnats”.

Av SRN:s beslutsmotivering framgår att SRN ansett att:

”mot bakgrund av det anförda och vad som i ärendet framgår om de förhållanden som ligger till grund för den aktuella aktieöverlåtelsen finns enligt Skatterättsnämndens mening inte anledning att ifrågasätta att den sker till underpris i den mening som avses i 23 kap. 3 § IL”.

HFD:s motivering var:

”Den substansvärdering som gjorts indikerar, som framgår av Skatterättsnämndens motivering, ett sammanlagt värde på [sekretess] aktierna om ca [sekretess] milj. kr enligt förhållandena i december 2009. Värdet på aktierna ska ställas mot det angivna överlåtelsepriset som motsvarar bokfört värde om ca [sekretess] milj. kr. Sidovederlag ska visserligen beaktas när ersättningen bestäms men vederlag i den formen kan med de förutsättningar som gäller för värderingen av aktierna inte uppgå till ett belopp som svarar mot skillnaden mellan marknadsvärdet och den angivna ersättningen. Slutsatsen är att villkoret i 23 kap. 2 § andra stycket IL att ersättningen ska understiga marknadsvärdet är uppfyllt och att en prövning av förutsättningarna för en beskattning i inkomstslaget tjänst därmed ska göras mot 23 kap 11 § IL”.

HFD domskäl får tolkas så att HFD, förutom de bakomliggande omständigheterna till överlåtelsen, även särskilt beaktat att den stora skillnaden mellan bokförda värdet och marknadsvärdet inte kan anses ha utgjort något sidovederlag.

För att erhålla hjälp

Om ni har frågor angående företagsöverlåtelser är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik för skatterådgivning. Har ni ett pågående ärende eller mål gentemot Skatteverket är ni även då förstås välkomna att kontakta Möllers Juridik.

Leave a Reply