andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Avräkning av utländsk skatt

Kammarrätten i Göteborg meddelade nyligen en dom där det fastställs att avräkning av utländsk skatt enbart kan göras vid det aktuella beskattningsåret.

Målet handlade om en skattskyldig som arbetat i USA under 2014. Den inkomst som den skattskyldige hade erhållit under 2014 tog denne upp i sin svenska inkomstdeklaration för beskattningsåret 2014. Året efter, det vill säga 2015 yrkade den skattskyldige avräkning av utländsk skatt hänförlig till den skatt denne betalat i USA under 2015.

Skatteverket framförde att det var för beskattningsår 2014 som den skattskyldige skulle begära avräkning för den skatt som i den amerikanska inkomstdeklarationen benämns ”taxable refunds” och som är hänförlig till inkomster som han haft under år 2014. Därefter redogjorde Skatteverket för reglerna om skjuta fram avräkningen, principen carry forward. Denna princip innebär att om en skattskyldig begär avräkning av utländsk skatt och avräkning inte kan göras för hela skatten under ett år så får ytterligare avräkning göras efterföljande år.

Den skattskyldiges argumentation

Den skattskyldige framförde bland annat följande i sitt överklagande till kammarrätten. Enligt artikel 23 i dubbelbeskattningsavtalet ska dubbelbeskattning undvikas genom avräkning, vilket innebär att skatt som betalats i USA ska avräknas i den svenska inkomstdeklarationen. Av Skatteverkets rättsliga vägledning framgår att utländsk skatt får avräknas även om det blir ett underskott vid den svenska beräkningen av inkomsten, eftersom inkomsten kan ha blivit beskattad i den andra staten på grund av ett annat sätt att beräkna inkomsten.

Kammarrättens domskäl

Varken avräkning av eller avdrag för utländsk skatt avseende ”taxable refunds” kan medges för beskattningsåret 2015, eftersom den utländska inkomst, till vilken skatten är hänförlig, inte tagits upp till beskattning i Sverige detta inkomstår.

Slutsatsen blir att avräkning av utländsk skatt måste begäras samma år som den skattskyldige tar upp den utländska inkomsten i sin svenska inkomstdeklaration. I 2 kap. 7 § andra stycket avräkningslagen framgår att avräkning av utländsk skatt ska medges det år den utländska inkomsten tas upp till beskattning här i Sverige och ingår i underlaget för beslut om slutlig skatt. Det är oväsentligt om inkomsten beskattats vid ett senare år i USA.

Slutsatser

Det finns möjligheter att korrigera sådana här händelser när de uppkommer. Kontakta mig på Möllers Juridik för att erhålla rådgivning i ärenden såsom detta, eller övriga ärenden inom skatt.

Leave a Reply

CALL NOW
+
Call me!