andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Avdrag för hemresor

Avdrag för hemresor regleras i inkomstskattelagens 12 kapitel 24 §. Egentligen bedöms hemresor som en privat levnadskostnad och bör på den grunden inte vara avdragsgill. För att främja rörligheten på arbetsmarknaden godkänns avdrag motsvarande kostnaden för hemresor om villkoren i ovanstående paragraf efterföljs.

Normalt gäller att man kan göra avdrag för hemresor under två år om man är ensamstående, det kan dock finnas vissa omständigheter som innebär att denna tid kan förlängas. Gifta och sambor kan yrka på avdrag för hemresor under längre tid. Det finns ingen tidsbegränsning för dessa personer.

Avdrag kan göras för hemresor som sker inom EES-området eller till och från Schweiz.

Resor måste avse hemresor mellan personens arbetsort och hemort. Ett exempel kan vara en person som har sin familj och bostad i Lund, men påbörjar en anställning i Stockholm. Personen skaffar en tillfällig bostad i Stockholm och vid varje veckoslut reser personen hem till sin familj i Lund. Denna person kan begära avdrag för hemresor så länge villkoren uppfylls. Skulle det vara så att personen skiljer sig från sin make/maka, eller inte längre är sammanboende med dennes tidigare familj, så kan personen inte yrka på avdrag för hemresor som fortsätter efter 2 år.

Umgängesrätt vad innebär detta med hänsyn till avdrag för hemresor

Kammarrätten har i en nyligen meddelad dom sagt att en person som flyttar till en annan ort på grund av sitt arbete, men har umgängesrätt med sina barn som bor kvar på den tidigare orten inte har möjlighet att göra avdrag för hemresor.

Kammarrätten ansåg att den skattskyldige skulle betraktas som ensamstående i skatterättslig mening. Att personen under aktuell period varit bosatt på arbetsorten. Den tid han tillbringar på arbetsorten kan därför inte betraktas som sådan vistelse på arbetsorten som medför att han har rätt till avdrag för hemresor till sin tidigare bostadsort där dennes barn finns.

Vid frågor angående möjligheten att göra avdrag för hemresor kontakta Möllers Juridik. Möllers juridik biträder även i ärenden och mål som gäller avdrag för hemresor.

Leave a Reply

Ring nu
+
Ring mig!