andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Kostnad för arbete vid installation av värmepump, arbetskostnad alternativt materialkostnad

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom gällande bedömningen av arbetskostnad i samband med installation av värmepumpar.

Ett bolag installerade en värmepump i en fastighet. Bolaget begärde därefter skattereduktion för utfört arbete och arbetskostnaderna. Skatteverket betalade ut begärd skattereduktion men påbörjade därefter en efterkontroll. Skatteverket beslutade efter detta om ett återkrav gällande den utbetalning som skett. Skatteverket ansåg att en stor del av tidigare utbetald skattereduktion utgjorde ersättning för material.

Skatteverket använder sig av en schablonberäkning när det gäller installation av värmepumpar som uppgår till cirka 30 procent av den totala entreprenadkostnaden. Denna schablon har tillkommit för att det kan vara svårt att avgöra hur stor del som utgör arbetskostnad vid installation av värmepumpar.

I det aktuella målet hade bolaget enligt Skatteverket inte kunnat redogöra för hur arbetskostnaderna hade beräknats. Skatteverket menade också att bolagets kostnader för inköp av material hänförda till installationer av värmepumpar var högre än det pris som bolaget hade debiterat sina kunder. Detta menade Skatteverket var indikationer på att kostnader för material fanns inräknat i arbetskostnaderna.

Högsta förvaltningsdomstolen anger i domskälen att det i lagen inte regleras hur kostnaderna ska fördelas mellan arbetskostnader och andra kostnader. I proposition 2014/15:10 s. 24 uttalas att det inte finns något som hindrar att ett bolag debiterar kunden för material till självkostnadspris eller med ett mycket lågt pålägg och därefter tar ut fullt vinstpålägg för arbetet.

Det framgår även i propositionen att detta förfarande är godkänt så länge inte bolaget kompenserar det låga priset för materialet med ett högt timarvode.

Här kan ett flertal alternativ vara aktuella för bolag som drabbats av liknande situationer. Propositionen kan tillämpas i andra situationer än installation av värmepumpar som kan förändra Skatteverkets beslut alternativt återbetalningsbeslut avseende skattereduktion.

Högsta förvaltningsdomstolen angav i domen att ersättning för ombudskostnader inte kan beviljas i den sortens mål. Detta beror på att mål om skattereduktion hänförs till en lag som inte omfattas av skatteförfarandelagens bestämmelser om ersättning för ombudskostnader. Det finns dock andra möjligheter att erhålla ersättning för ombudskostnader i samma typ av mål.

Kontakt

Kontakta Möllers Juridik om ni som bolag alternativt köpare hamnat i liknande situationer för rådgivning.

Leave a Reply